O firmie

tło1

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI, ZLECENIOBIORCY USŁUG, DOSTAWCY TOWARÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Coalmex Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Kletówki 52/4, 38-400 Krosno.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych. 
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy 
i utrzymywania relacji biznesowych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes Coalmex Sp. z o.o., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych. 
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
6. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, jak również obsługującym sprzedaż towaru, realizujących dostawę towaru czy też do podmiotów uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 
i usunięcia, uzyskania ich kopii a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych. 
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA - SPRZEDAŻ WĘGLA, SPRZEDAŻ USŁUG

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Coalmex Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Kletówki 52/4, 38-400 Krosno.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy zakupu węgla, również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
3. Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z zakupem węgla, narzucone zostało na Coalmex Sp. z o.o. przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1114, 1039).
4. Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celu zbadania Pani/Pana sytuacji finansowej, w związku z ubieganiem się o preferencyjne warunki zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu, przez Coalmex Sp. z o.o. oraz gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez Coalmex Sp. z o.o. należności, w związku z zaległościami w płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Coalmex Sp. z o.o.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania zakupu, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039), jak również przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń, z tytułu nieuregulowanych zobowiązań.
6. Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym, realizującym w naszym imieniu sprzedaż węgla, a także obsługującym nas w zakresie transportu towaru, a także do podmiotów zajmujących się wydobyciem węgla oraz pośredniczących w zakupie i sprzedaży węgla. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

© 2014-2023 Coalmex Wszelkie prawa zastrzeżone. | created by: vizuo.pl