MATERIAŁY TERMOPLASTYCZNE,
KOMPOZYTY: GOSPODARKA
W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Home

tło1

Informacje o projekcie

BENEFICJENT: COALMEX sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Kletówki 52/4

PROJEKT NR: POIR.03.02.01 – 18 – 0014/ 19

TYTUŁ PROJEKTU: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy COALMEX w wyniku wdrożenia nowatorskich rozwiązań technologicznych”

OKRES REALIZACJI: 01.04.2020 – 31.12.2021 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie, 3.2.1 Badania na rynek.

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy COALMEX w zakresie innowacji na ponad krajowym rynku poprzez wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych WPC.
Nastąpi to poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych. Wdrożenie nowej technologii umożliwi Wnioskodawcy wprowadzenie znacząco ulepszonego produktu na rynek światowy. Spółka zamierza zaproponować nową wartość na rynku poprzez wprowadzenie wyrobu, który łączy najwyższe walory jakościowe z podwyższoną trwałością wynikającą z zastosowania innowacyjnej technologii opracowanej w ramach własnych prac B+R.
W wyniku wdrożenia finalnego rezultatu projektu nastąpi także poszerzenie porfolio produktów oraz wolumenu sprzedaży przedsiębiorstwa, a także zwiększenie potencjału MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych.

PLANOWANE EFEKTY:
W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów:
1. Wprowadzenie innowacji produktowej w firmie CAOLMEX sp. z o.o.,
2. Wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego w firmie COALMEX sp. z o.o.
3. Wprowadzenie ekoinnowacji w firmie CAOLMEX sp. z o.o.
4. Wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych,
5. Uruchomienie produkcji nowego wyrobu tj.: materiału kompozytowego złożonego z drewna i polimeru,
6. Projekt zwiększy potencjał firmy do utrzymania swojej przewagi na rynku a tym samym zwiększeniu ulegnie zatrudnienie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 17 667 112,80 PLN
DOFINANSOWANIE: 9 789 052,00 PLN
OSOBA DO KONTAKTU:
PIOTR SZAJNA
COALMEX sp. z o.o.
38-400 KROSNO, UL. KLETÓWKI 52/4
T: +48 13 43 229 27
projektue@coalmex.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

© 2014-2023 Coalmex Wszelkie prawa zastrzeżone. | created by: vizuo.pl